Languages

Ida Obolo

Ndọmọ òkikpulu ibọbọkọ inu me ere yi

Ogugo Jisọs ibot 07

Eyi obọkọbe inu me akpatan̄ yi mè ikeme ubọk ibe "Nchieek" me agan̄ irak, òchieek me lek inu kechi:

  • Obọkọ inu chi, owu môkọt isun̄ inyi lek kwun̄ gaalek. Owu môkọt ikala iwa mè iche inyi ufi ene si, ire kpèbenyanyam.
  • Ikan îtet owu inyanyam inu geelek obọkọbe me ere yi. Kàbọkọ ene geege ikpoko me lek inu obọkọbe me ere yi.
  • kànwene, kàsasa si inu obọkọbe isan̄a ufi inu isibi, mè ìre ototuuk, mè ìre okpọkọ, me oniin̄ geelek oriọọn̄be mgbọ keyi, mè ìre mgburudun̄.
  • kàsa inu chi obọkọbe ìrọ ufe ikpoko.
  • Inu geelek obọkọbe ikup me unye kiji mè eyi ebi eji ebọkọbe me ubok.

Nkachieek